Nebraska 54 vs.  35 ...Nebraska amassed 606 yardz!   Nov 10, 2018, 2:30 pm
daFolkz Nebraska Illinois NU Yardz Missed
Nebraska by
+Pts
Missed
Opp by
+Pts
Score
Missed by
+Pts
Yardz
Missed by
+Pts
dordio5610613 2 10 25 627 8 7 10
carljsamuelson3418529 20 6 17 837 5 77 7
hskrrs4217635 12 7 18 730 6 29 8
BetzE4828577 6 8 7 1013 9 29 8
Linny4219512 12 7 16 928 7 94 6
Stud4928614 5 9 7 1012 10 8 9