Nebraska 31 vs.  36 ...Nebraska amassed 450 yardz!   Nov 3, 2018, 2:30 pm
daFolkz Nebraska Ohio State NU Yardz Missed
Nebraska by
+Pts
Missed
Opp by
+Pts
Score
Missed by
+Pts
Yardz
Missed by
+Pts
dordio4535513 14 7 1 1015 7 63 7
carljsamuelson2038419 11 8 2 913 8 31 9
hskrrs2135412 10 9 1 1011 10 38 8
BetzE2845532 3 10 9 812 9 82 6
Stud2149427 10 9 13 723 6 23 10